red. prof. dr Zdravko Krivokapić
 
E-mail :
zdravkok@ac.me
Web :
http://
Predmeti na kojima je angažovan

INFORMATIKA
ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
INFORMATIKA
ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
SISTEM MENADŽMENT KVALITETA
ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
INTEGRISANI SISTEMI MENADŽMENTA II
SISTEMI MENADŽMENTA
AKREDITACIJA
POSLOVNA IZVRSNOST
INFORMATIKA

Biografija

Prof. dr Zdravko Krivokapić,  redovni profesor, rođen je 02.09.1958. godine u Nikčiću. Osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću sa odličnim uspjehom. Diplomirao je 1981. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Proizvodnog mašinstva, kao prvi diplomac generacije. Za školsku 1980/81. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik je studentske nagrade ”19. decembar”.

Postdiplomske studije upisao je 1983. godine na smjeru Proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beo gradu. Magistarski   rad   pod   nazivom   ”Planiranje  i  upravljanje zalihama  rezervnih djelova” javno je odbranio 27.03.1989. godine.

Doktorirao je 08.10.1993. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici, tema disertacije "Prilog automatskog projektovanja tehnološkog postupka obrade rezanjem posredstvom ekspert-sistema ".

U periodu izrade diseratcije boravio je kao gost istraživač na Institut fuer Recneranwendung in Planung und Konstruktion Universitaet Fridricana  (TH) Karlsruhe, kao Stipendista DAAD-fondacije kod Prof.Dr.-Ing. H.Grabowski

Svoj pripravnički staž odrađuje u Željezari Boris Kidrič u Nikšiću tokom 1982. godine.

Od 1983. godine biva izabran za asistenta pripravnika na Katedri za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Podgorici.

U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran je 1994. godine.

Za vanrednog profesora Univerzitetu Crne Gore u Podgorici izabran je 1999. godine.

Redovni profesor Univerzitetu Crne Gore u Podgorici je postao 2004. godine kada je izabran na predmetima Informatika i Sistem menadžmenta kvalitetom.

Nastavi izvodi na sledećim predmetima dodiplomskih studija: Informatika, Programiranje, Organizacija i menadžment, Sistemi menadžmenta kvalitetom (Mašinski fakultet), Društveni predmet (Organizacija i menadžment) (Elektrotehnički fakultet), Informacioni sistemi, Upravljanje kvalitetom u pomorstvu (Fakultet za pomorstvo-Kotor), Sistem kavliteta (Metalurško-tehnološki fakultet), Osnove rečunarske tehnike, Infromacioni istemi (Fakultet za proizvodnju i menadžment-Trebinje).

Na magistarskim studijama je anagožovan na sledećim predmetima: Sistemi menadžmenta, Akreditacija (Mašinski fakultet), Menadžment kvalitetom (Ekonomski fakultet), Upravljanje kvalitetom (Fakultet za pomorstvo-Kotor), Standari u zaštiti životne sredine (Prirodno matematički fakultet), Integralni sistem obe zbeđenja kvaliteta, Unapređenje sistema kvaliteta (Fakultet za proizvodnju i menadžment-Trebinje).

U okviru doktorskih studija na Mašinskom fakultetu realizuje predmet Poslovna izvrsnost.

Do sada je kao mentor vodio: više od 50 diplomskih radova, 17 magistarskih radova i 3 dokroske disertacije.

Predsjednik je organizacionog i član programskog odbora Savjetovanja SQM, koje se realizuje svake godine počev od 1997.

Kao predsjednik prograskog i organizacionog odbora realizovao je 4 međunarodne konferecije ICQME.

Editor je Internacionalnog časopisa International Journal for Quality Reserch, koji izlazi od 2007. godine.

Član je programskog odbora 2 časopisa i 8 međunarodnih konferencija. Od 1996. godine je rukovodilac Centra za kvalitet, koja je ujedno i prva sertifikovana organizaciona cjelina u okviru Univerziteta  Crne Gore (ISO 9001). Od 26.06.2003. do 21.05.2006. godine - Član kolegijalnog organa Akreditacionog tijela Srbije I Crne Gore.

Od avgusta 2007. godine Predsjednike je Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore.

Od avgusta 2007. godine obavlja dužnost prodekana za naučno-istraživački rad i kvalitet. Govori, čita i piše njemački jezik, a služi se i ruskim i engleskim jezikom.

U okviru naučno-istraživačke djelatnosti objavio je više od 180 radova kako u međunarodnim časopisima, domaćim časopisima, međunarodnim konferencijama i domaćim konferencijama. Kao značajne navodi se 14 radova objavljih u internacionalnim časopisima (4 u International Journal for Mechanical Engineering, 2 u International Journal Communication in Dependability and Quality Management, 1 u International Journal Total Quality Menagament i 7 u International Journal for Quality Reserch).

Napisao je 5 knjiga i 12 skripi, a u polednje 3 godine je objavio: Perović M., Krivokapić Z.: Menadžment kvalitetom usluga, Pobjeda, PG, 200. Krivokapić Z.: Organizacija i menadžment, Mašinski fakultet, PG, 2008. Krivokapić Z.: Programiranje, Mašinski fakultet, PG, 2008. Krivokapić Z., Perović M., Vujović A.: Informatika, Mašinski fakultet, PG, 2009.

Prof.dr Zdravko Krivokapić je relizovao 12 naučno-istraživačkih projekata i 18 stručnih projekata.

Kao rukovodilac je realizovao 6 naučno-istraživačkih projakata i 11 stručnih projekata.

Trenutno realizuje 3 stručna projkata i 1 naučnoistraživački projekat koji finansira Ministarsvo prosvete i nauke.

- Član Društva za kvalitet Crne Gore,

- Član Američkog društva za kvalitet (ASQ)